17650 : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 The 12th PULINET Online National Conference - PULINET2022 "New Generation Libraries: Toward House of Access"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117