17649 : โครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117