17626 : โครงการอบรมเสริมพิเศษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร (ป.โท)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117