17593 : โครงการจัดทำแผนพัฒนาส่วนงาน แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากร) แผนบริหารการวิจัย แผนบริหารการบริการวิชาการ แผนยุทธศาสตร์พลิกโฉม แผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม และแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117