17586 : โครงการศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ประดับลายหม้อบูรณฆฏะ ในศิลปกรรมล้านนา
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117