17574 : โครงการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตผัก ปัจจัยการผลิต และแปลงสาธิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยและยกระดับรายได้สู่ชุมชน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117