17566 : โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117