17527 : โครงการ "เส้นทางศึกษาชีววิทยาของเสม็ดแดงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดชุมพร"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117