17521 : โครงการ "พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ความมั่นคงด้านอาหาร บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ; จากแม่แจ่ม สู่แม่โจ้" ประจำปี 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117