17433 : บ่มเพาะนักบริหารทางการเงินในยุคการเปลี่ยนแปลง (ทุกชั้นปี) (การเงิน)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117