17376 : โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117