17366 : โครงการประชุมเสวนา “การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117