17344 : โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117