17343 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการหารายได้จากจากบริการวิชาการด้านพลังงานเพื่อการเกษตร-อุตสาหกรรม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117