17339 : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) หัวข้อ การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มในการทำเกษตรกรรม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117