17335 : โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117