17330 : โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ปลุกจิตสำนึกสีเขียวจากห้องเรียนสู่ครอบครัวและชุมชน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117