17329 : โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน: การสร้างเสริมทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117