17226 : โครงการ เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัย “The 1st International Workshop of Agro-ecology and Service Innovations”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117