17221 : โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจ้าปี 2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117