17132 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา และศิษย์เก่าส่งผลงานด้านสื่อทางศิลปวัฒนธรรมเข้าประกวด
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117