17117 : กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการผลิตสื่อดิจิทัลและนิทรรศการบนอินเทอร์เน็ต
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117