17107 : โครงการ “Green & Sustainable Design” การออกแบบเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม (64-1.1.1)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117