17091 : โครงการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการด้วยการพัฒนาทักษะและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และผู้ประกอบการชุมชน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117