17089 : โครงการติดตามและทบทวนตัวชี้วัดในแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117