17086 : โครงการสัมมนาเกณฑ์คุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA On Tour : Criteria / GAP Analysis / Writing SAR สัญจร (26-28 เมษายน 2564)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117