17080 : โครงการ KM สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของสำนักงานมหาวิทยาลัย และแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117