17077 : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117