16940 : โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การประยุกต์ใช้เกษตรแม่นยำร่วมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำเกษตรกรรม 4.0”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117