16932 : โครงการบูรณาการนักศึกษาชั้นปี 1 รายวิชา ธท 101 จิตวิทยาและศิลปะในการบริการ และ ธท 200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษาชั้นปี 2 รายวิชา ธท 220 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ธท 232 หลักมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวมืออาชีพ ธท 242 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม และ ธท 300 พฤติกรรมผู้บริโภคทางการท่องเที่ยว สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117