16884 : โครงการยุวชนอาสา: การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนจิตรกรรมฝาผนัง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117