16867 : โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117