16834 : โครงการจัดค่าย อบรม และสัมมนา "โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117