16831 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green -Organic -Eco University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117