16591 : โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117