16432 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจเมืองใต้โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117