16375 : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่หนองคาแฝก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (64-2.6.2)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117