16349 : SAS-64-โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117