16341 : โครงการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 8 ธันวาคม 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117