16083 : โครงการบูรณาการนักศึกษาชั้นปี 1 รายวิชา ธท 100 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ นักศึกษาชั้นปี 2 รายวิชา ธท 160 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม และ ธท 241 การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร นักศึกษาชั้นปี 4 รายวิชา ธท 331 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และ ธท 430 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117