16079 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมในการเขียนงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117