16072 : การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117