15991 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการสอนและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามแนวการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA”
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117