15918 : เกษตรกรรุ่นใหม่ 2563 งานฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.กรรณิกา หงษ์พงษ์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2563 15:53:46
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/08/2563  ถึง  14/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ มีทั้งหมด 11 ประเทศ
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยนานาชาติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน เนื่องจากเป็นการจัดอบรมสัมมนาร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป, SCHOOL FOR WELLBEING Studies and Research, Towards Organic Asia และ Korea Safety Health Environment Foundation แบบออนไลน์ จึงไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ชมชวน  บุญระหงษ์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยนานาชาติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 4.การบริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 4.2 เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ตัวชี้วัด 63 MJU 4.2.2 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลยุทธ์ 61-64MJU 4.2.5 สร้างและพัฒนาชุมชนเป้าหมายด้านบริการวิชาการ และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเราสูญเสียเมล็ดพันธุ์และความมั่นคงด้านอาหารจากระบบการเกษตรกระแสหลัก การผลิตเมล็ดกลายเป็นข้อจำกัด และต้องการความเป็นมืออาชีพ เมล็ดที่มีคุณภาพดีกลายเป็นเมล็ดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งใช้วิธีการผลิตแบบสารเคมี การผสมเกสรแบบเปิดมีความสำคัญต่อความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของระบบอาหาร ดังนั้นการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ โดยการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ การแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเสริมสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหาปัญหาการทำฟาร์มและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนำเศรษฐกิจท้องถิ่นกลับคืนสู่การเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงด้านอาหาร ผลลัพธ์: ผลลัพธ์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 1.ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่จาก 6 ประเทศ ภูฏาน กัมพูชา สปป.ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม โดยมีความเข้าใจในประเด็นสำคัญด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมและได้รับทักษะและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมล็ดอินทรีย์การผลิต 2.ผู้เข้าร่วม สามารถสมัครและทำงานเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฟาร์มหรือในพื้นที่ และสามารถแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์และแบ่งปันให้กับชุมชนของพวกเขา

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนนโยบายและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์และฝึกการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ (การผสมเกสรแบบเปิด) ในหมู่ผู้นำรุ่นใหม่โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์เชิงลึก การแบ่งปันและการอภิปรายและงานภาคสนามในภูมิภาคแม่น้ำโขง
เพื่อสร้างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ เพิ่มการประหยัดเมล็ดพันธุ์และการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์เพื่อความปลอดภัยของอาหารและอธิปไตยทางอาหารในภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ในภูมิภาค
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 50 50 50 คน 50
ผลผลิต : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
85 85 85 85 ร้อยละ 85
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลผลิต : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล