15916 : โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายนพพร สุนะ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2563 16:59:23
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/07/2563  ถึง  31/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  นักศึกษา หรือผู้สนใจ จำนวน 25 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
อาจารย์ ดร. ณภัทร  เรืองนภากุล
นาย นพพร  สุนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63Info-1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63Info-1.4 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัด 63Info-1.1 ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green communication
กลยุทธ์ 63Info-1.4.1 มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้างทักษะไอที ภาษา วิชาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Green communication พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพและการบูรณาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทั้งศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาชีพของภาคผลิตในสังคม (Real Sector)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศด้านสื่อ สารสนเทศ นวัตกรรมและดิจิทัล อันเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรเพื่อชุมชนสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา คณะได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อรับใช้ประเทศอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นเป็นสถาบันการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมองค์กรที่ทันสมัย มีการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใช้ทักษะของศตวรรษที่ 21 ในการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะฯ จึงเห็นสมควรให้จัดการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เป็นที่รู้จักจดจำง่าย ในระดับประเทศ และนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในสร้างสรรค์และนำเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำของที่ระลึกในงาน และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อจัดทำสื่อสัญลักษณ์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรรมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาหรือผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
KPI 1 : จำนวนผลงานภาพสัญลักษณ์ที่ส่งประกวด
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
25 ผลงาน 25
KPI 2 : การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ค่าเฉลี่ย 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาหรือผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อกิจกรรม :
การประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/07/2563 - 31/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ ดร.ณภัทร  เรืองนภากุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายนพพร  สุนะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล