15913 : กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านสมาร์ทโฟน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายสมพร เกตุตะคุ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2563 13:59:17
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
30/07/2563  ถึง  31/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 25 คน
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน ไม่ใช้งบประมาณ 2563 0.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย สมพร  เกตุตะคุ
นาย นพพร  สุนะ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ชัยพิบูลย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 5.การเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 5.1 การดำรงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมการเกษตร
ตัวชี้วัด 63 MJU 5.1.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น
กลยุทธ์ 61-64MJU 5.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมการเกษตร มีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน และการวิจัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63Info-5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 63Info-5.1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการรักษา เผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด 63Info-5.2 ระดับความสำเร็จในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ 63Info-5.1.2 การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ประกอบการ ในการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและมุ่งสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของความเป็นไทยเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 จึงทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเข้าสู่ความปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล และด้วยพันธกิจการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงยังคงขับเคลื่อนการอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมฯ ผ่านสมาร์ทโฟน ในหัวข้อ “วิถีวัฒนธรรมล้านนา ในยุค New Normal” ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและปลอดภัยจากโรคระบาดไวรัสโควิด 2019 อีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรรมอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพประกวด
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
25 คน 25
KPI 2 : การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมฯ ผ่านสมาร์ทโฟน ในหัวข้อ “วิถีวัฒนธรรมล้านนา ในยุค New Normal”

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 30/07/2563 - 31/08/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสมพร  เกตุตะคุ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายนพพร  สุนะ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล