15910 : โครงการเสียงสภา ประจำปี 2563
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นายธีรวัฒน์ แก้วมงคล (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/7/2563 14:26:57
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
24/07/2563  ถึง  31/08/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  1000  คน
รายละเอียด  นักศึกษา 1000 คน
รูปแบบกิจกรรม





ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สภานักศึกษา หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบพัฒนานักศึกษา (สภานักศึกษา) 2563 20,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา  ชูเกียรติศิริ
นาย ธีรวัฒน์  แก้วมงคล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. วาที  คงบรรทัด
นาย สุกิจ  ติดชัย
นาง อรณุตรา  จ่ากุญชร
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองพัฒนานักศึกษา
สภานักศึกษา
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 63 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 63MJU 1.5.3 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์และผลประโยชน์ของนักศึกษาที่พึงได้รับทั้งจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสภานักศึกษามีหน่วยงานภายใต้สังกัดหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปหนึ่งในนั้นคือฝ่ายเสียงสภาและสารสนเทศอันมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภานักศึกษาออกมาในรูปแบบสื่อซึ่งในแต่ละปีที่นักศึกษาเข้ารับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นมักมีข้อขัดแย้งปัญหาการไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับสวัสดิการที่ควรจะได้รับตามความเหมาะสม ดังนั้นฝ่ายเสียงสภาและสารสนเทศจึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการเสียงสภาประจำปี 2563 ขึ้นโดยเป็นกิจกรรมตลอดงบประมาณประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักศึกษาได้รับรู้ การรับเรื่องร้องเรียน การประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่างๆและร้องเรียนผ่านสมาชิกสภานักศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาลัย ในทางที่ฝ่ายเสียงสภาและสารสนเทศได้จัดขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ของสภานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
2. เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมทั้งสะท้อนปัยหาที่นักศึกษาได้รับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทราบข่าวสารและข้อมูลผ่านการประชาสัมพันธ์และสามารถสะท้อนปัญหาผ่านทางสื่อของฝ่ายเสียงสภาและสารสนเทศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
KPI 1 : ร้อยละของปัญหาที่ได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากจำนวนเรื่องราวที่ได้รับร้องเรียน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 70 ร้อยละ 70
KPI 2 : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ข่าวสาร
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 3 ช่องทาง 3
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทราบข่าวสารและข้อมูลผ่านการประชาสัมพันธ์และสามารถสะท้อนปัญหาผ่านทางสื่อของฝ่ายเสียงสภาและสารสนเทศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ชื่อกิจกรรม :
ประชาสัมพันธ์โครงการ, นำเสนอเสนอข่าวสาร และรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 05/08/2563 - 15/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (ขนาด 3 x 1.5 ม.) จำนวน 3 รายการ x 720 บาท
เป็นเงิน 2,160 บาท
- ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล (ขนาด 4 x 3 ม.) จำนวน 1 รายการ x 2,340 บาท
เป็นเงิน 2,340 บาท
- ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ (ขนาด 1.2 x 2.4 ม.) พร้อมติดตั้ง
จำนวน 2 รายการ x 850 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท
- ค่าบัตรประจำตัวสภานักศึกษาพร้อมสาย จำนวน 100 ใบ x 85 บาท
เป็นเงิน 8,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เสียงสภา ขนาด A3 จำนวน 20 แผ่น x
40 บาท เป็นเงิน 800 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 15,500.00 บาท 15,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 15500.00
ชื่อกิจกรรม :
พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ฝ่ายเสียงสภาและสารสนเทศ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 05/08/2563 - 15/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
- ลำโพงล้อลากพร้อมไมค์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,500.00 บาท 4,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4500.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
โครงการเสียงสภา ประจำปี 2563
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล