15909 : โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/7/2563 13:37:13
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/07/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  100  คน
รายละเอียด  นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน 2563 11,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
น.ส. ถิรนันท์  กิติคู้
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. ศุกรี  อยู่สุข
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กลยุทธ์ 63-64MJU6.1.4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนถ่ายทอดแผนสู่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 5.1 การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 5.1.3 ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน
กลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การบริหารงานมีความสอดคล้องกัน และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดโครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2563-2566) เพื่อระดมความคิดและร่วมกันจัดทำแผนดังกล่าว และวางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 คน 100
KPI 3 : แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับร่าง)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ฉบับ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : โครงการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่อกิจกรรม :
ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 29/07/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
น.ส.ถิรนันท์  กิติคู้ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
อาจารย์อุบลวรรณ  สุภาแสน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางธนันธรณ์  วุฒิญาณ (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเสวนา จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 8,500.00 บาท 8,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
1. ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 2,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,500.00 บาท 2,500.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 11000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล