15908 : โครงการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่วิทยาลัยสีเขียว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเพ็ญศิริ หน่อแก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/7/2563 9:03:12
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/08/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  2  คน
รายละเอียด  จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 2 พื้นที่
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2563 100,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย นักรบ  กลัดกลีบ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน  หอมดวง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 6.การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.4 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 63 MJU 6.4.2 ผลคะแนนการประเมิน Green University Ranking
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.4.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว ได้แก่ การจัดการกายภาพ พลังงาน น้ำ ของเสีย และการจราจร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 6.3 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานและเป็นสากล
ตัวชี้วัด 6.3.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 6.3.2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยปรับปรุงรักษาภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการทำงานและการเรียนรู้
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ได้กำหนดเส้นทางยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์(Organic University) , มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco. University) โดยระยะเริ่มต้น 5 ปีแรก (พ.ศ.2555-2559) จะให้ความสำคัญในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์เป็นลำดับแรกและเริ่มปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบเพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ Green และ Eco. University ในระยะต่อไป ในระยะกลาง คือระหว่างปีที่ 6-10 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) มหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญกับกายภาพและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ส่วนระยะสุดท้าย คือในช่วง พ.ศ.2565-พ.ศ.2569 มหาวิทยาลัยจะขยายผลสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิด จิตสำนึก และพฤติกรรมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนักศึกษา บุคลากร บัณฑิต ศิษย์เก่า และขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนให้มหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบและเป็นผู้นำชุมชน และประเทศชาติสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ และนำพาแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะกลาง วิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้มีการจัดโครงการปรับปรุงกายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่วิทยาลัยสีเขียว เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยให้น่าอยู่ และร่มรื่น ด้วยการปลูกต้นไม้ และจัดทำสวนหย่อมเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนให้แก่นักศึกษา บุคลากรและคนในชุมชนโดยรอบวิทยาลัย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบวิทยาลัยให้น่าอยู่ สวยงามและร่มรื่น
เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา และเป็นพื้นที่พักผ่อนให้แก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบวิทยาลัย
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 2 พื้นที่
KPI 1 : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 พื้นที่ 2
KPI 2 : ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยฯ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 ร้อยละ 3.51
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง จำนวน 2 พื้นที่
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยฯ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/08/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายนักรบ  กลัดกลีบ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ-ตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 14,500 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,500.00 บาท 14,500.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ-ตัดไม้ยืนต้นตาย จำนวน 10,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาบริการ-ถมดินและปรับดิน จำนวน 29,750 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 29,750.00 บาท 29,750.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร เช่น ดินปลูก กระถาง ปุ๋ย ต้นไม้ หญ้า ต้นชา เป็นต้น จำนวน 22,750 บาท
ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน อ่างผสมปูน ลวด หินขัด หินคลุก ทราย เป็นต้น จำนวน 23,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 45,750.00 บาท 45,750.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 100000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล