15907 : โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/7/2563 16:27:15
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
24/07/2563  ถึง  30/09/2563
แผนงาน


กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  460  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษา และประชากรในชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม

ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2563 จำนวน 47,000 บาท 2563 47,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ประเสริฐ  ประสงค์ผล
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี  วิระสิทธิ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2563 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา 5 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก่อนสำเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2563] ประเด็นยุทธศาสตร์ FT-63-2. บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
เป้าประสงค์ FT-63-2.1 นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัด FT-63-2-1 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ FT-63-2.1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ FT-63-2.1.2 ดำเนินงานกับเครือข่ายศิษย์เก่า หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ FT-63-2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น และพัฒนานักศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคไข้เลือดออกจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุก บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังทำให้เกิดการเน่าเสีย และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง มาตรการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยปลากินลูกน้ำยุงลาย จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่สำคัญและยั่งยืน ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย วิธี "ชีววิธี" (Biocontrol) จึงถูกนำมาใช้ในการกำจัดไข่ยุง โดยการเลือกใช้ปลากินยุงที่เพาะและขายพันธุ์ง่าย ได้แก่ ปลาแกมบูเซีย (ปลากินยุง) ปลาสอด ปลาหัวตะกั่ว ปลาหางนกยูง ปลาเหล่านี้นอกจากจะเป็นปลาสวยงามแล้ว ยังช่วยทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดไข่ยุง ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย นอกจากกำจัดลูกน้ำยุงแล้ว ปลากินยุงเหล่านี้ยังกินแพลงก์ตอน (พืชและสัตว์ขนาดเล็กมาก ๆ), ตะไคร่น้ำ, ไดอะตอม (พืชเซลล์เดียว), ตัวอ่อนแมลงต่าง ๆ ส่วนแหล่งเพาะพันธุ์ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งใน น้ำสะอาด และ น้ำสกปรก ในธรรมชาติจะพบได้ทั่วไปตาม ลำห้วย หนองน้ำ สระน้ำ และ อ่าง เก็บน้ำ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการบรรจุโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในคณะ นำองค์ความรู้ทางด้านการประมง เช่น รายวิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น มาบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทางสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ หวังว่าโครงการดังกล่าวข้างต้น จะมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และพัฒนานักศึกษาของคณะไปพร้อม ๆ กัน

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อขยายพันธุ์ปลากินยุง และแจกจ่ายให้กับชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
KPI 1 : จำนวนรายวิชาที่ร่วมบูรณาการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
2 รายวิชา 2
KPI 2 : ความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อบทบาทของคณะฯ ในการส่งเสริมการเพาะปลากินยุงเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 3 : ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ประเภท : เชิงเวลา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
100 ร้อยละ 100
KPI 4 : จำนวนเครือข่ายหรือองค์การที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3 เครือข่าย 3
KPI 5 : นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมและสามารถนำความรู้จากการเรียนมาใช้ประโยชน์
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
3.51 คะแนน 3.51
KPI 6 : จำนวนประชากรที่ได้การแจกจ่ายปลากินยุง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
400 คน 400
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ชื่อกิจกรรม :
โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 24/07/2563 - 30/09/2563
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ  ประสงค์ผล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  วิระสิทธิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุเกษตร จำนวน 30,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท 30,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,000.00 บาท 7,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 47000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล